AVARI - Obcanske sdruzeni

Homepage  |  Členové  |  Stanovy  |  Infostránka  |  Taurcon  |  Elfcon

Stanovy Občanského sdružení Avari

Článek I - Název a sídlo sdružení

a) Název sdružení: Avari

b) Sídlo: Heřmanova 12, 170 00, Praha 7

Článek II - Charakter a cíle sdružení

a) Občanské sdružení Avari (dále jen sdružení) je samostatnou právnickou osobou, může nabývat práv a zavazovat se v hospodářských a pracovně právních vztazích.

b) Občanské sdružení Avari je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení občanů orientující se na podporu zájmu o science-fiction, fantasy, historii a mytologii.

c) Sdružení je založeno za účelem:
1. propagace zmíněných žánrů a zvýšení informovanosti o nich mezi širokou veřejností.
2. podpory rozvoje zmíněných žánrů v České republice i mimo ni.
3. podpory rozvoje zájmového hnutí příznivců zmíněných žánrů.
4. podpory kultury a vzdělávání široké veřejnosti s využitím zmíněných žánrů.

d) Cíle sdružení jsou realizovány:
1. přípravou a organizací společenských, kulturních a vzdělávacích akcí a přímou pomocí s pořádáním takových akcí.
2. ediční a vydavatelskou činností.
3. podporou mladých a začínajících tvůrců a autorů.
4. odborným vedením mladých lidí se zájmem o zmíněné žánry.
5. reklamní a propagační činností.

Článek III - Zásady hospodaření

a) Hlavním zdrojem příjmů sdružení jsou zejména:
1. členské příspěvky.
2. dary fyzických a právnických osob, granty a dotace.
3. činnost související s naplňováním cílů sdružení.

b) Výdaje plynou zejména na:
1. úhradu nákladů souvisejících s naplňováním cílů sdružení.
2. zajištění činnosti sdružení a jeho orgánů.

c) Získané prostředky jsou používány na zajištění cílů sdružení nebo na správu sdružení a nemohou být rozdělovány členům sdružení, ani jiným osobám.

d) Kontrolu hospodaření provádí Valná hromada.

e) Další pravidla hospodářské činnosti řeší samostatná vnitřní směrnice, kterou schvaluje Rada.

Článek IV - Orgány sdružení

a) Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada. Je svolávána minimálně jednou ročně. Valnou hromadu svolávají kteříkoli tři členové Rady, a to alespoň čtrnáct dní předem.

b) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než polovina členů. Hlasovací právo členů je rovné - každý člen má jeden hlas v každém hlasování.

c) Valná hromada rozhoduje veřejným hlasováním a dvoutřetinovou většinou přítomných členů:
1. o zvolení a odvolání členů Rady
2. o změně stanov a zániku sdružení
3. o majetkových otázkách sdružení a rozpočtu
4. schvaluje výroční zprávu předkládanou Radou

d) Rada je výkonným orgánem sdružení, má nejméně tři členy. Řídí sdružení v období mezi schůzemi Valné hromady a za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

e) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Rozhoduje vždy veřejným hlasováním a dvoutřetinovou většinou přítomných členů Rady.

f) Kterýkoli člen Rady starší 18 let je oprávněn jednat a vstupovat do právních vztahů jménem sdružení a má podpisové právo.

g) Další organizační pravidla řeší samostatná vnitřní směrnice, kterou schvaluje Rada.

Článek V - Členství ve sdružení

a) Členem sdružení se může stát jen fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

b) Uchazeč o členství podá Radě písemnou žádost o přijetí za člena sdružení s doporučením jednoho člena sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje Rada dvoutřetinovou většinou.

c) Členství ve sdružení zaniká:
1. vystoupením člena písemným oznámením Radě
2. úmrtím člena
3. zrušením členství na základě rozhodnutí Rady
4. zánikem sdružení
5. zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků, byl-li člen na tento následek předem upozorněn

Článek VI - Práva a povinnosti členů

a) Člen má právo zejména:
1. podílet se na činnosti sdružení, účastnit se tvorby a uskutečňování projektů vedoucích k naplnění cílů sdružení, dostávat všechny informace
2. zúčastnit se Valné hromady a jejího hlasování, podávat doporučení a návrhy Radě, být přítomen oficiálních jednání týkajících se jeho osoby
3. Volit do orgánů sdružení a být volen do orgánů sdružení.
4. požívat výhody plynoucí ze členství ve sdružení, podílet se na užívání společných věcí a zařízení a využívat služeb poskytovaných sdružením
5. vystoupit ze sdružení

b) Člen má zejména tyto povinnosti:
1. dodržovat stanovy sdružení
2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
3. platit členské příspěvky ve výši schválené Valnou hromadou
4. svým jednáním a vystupováním chránit dobrou pověst sdružení
5. vykonávat funkce, které přijal

Článek VII - Zánik sdružení

a) Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou.

b) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady. Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.

c) Sdružení zaniká rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

Článek VIII - Závěrečná ustanovení

a) Sdružení může na základě rozhodnutí Rady vydat samostatné vnitřní směrnice sdružení.

b) Změny a doplňky těchto stanov může provádět pouze Valná hromada.